Wykorzystaj fundusze unijne na aplikacje w chmurze

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z funduszy europejskich, które są świetnym zastrzykiem kapitału dla każdej spółki. Dotyczy to również środków przeznaczonych na innowacyjne technologie, w tym coraz popularniejsze rozwiązania oferowane w chmurze obliczeniowej. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności dla najpopularniejszych funduszy wskazują wprost na możliwość finansowania z funduszy europejskich opłaty za korzystanie z usług w chmurze. 

Obecni i potencjalni beneficjenci funduszy europejskich, osoby przygotowujące projekty z myślą o unijnym dofinansowaniu mają niekiedy wątpliwości dotyczące możliwości finansowania z tego źródła usług i aplikacji udostępnianych w chmurze. Istnieje dość rozpowszechniony pogląd, zgodnie z którym wydatki na tego rodzaju usługi nie mogą być zakwalifikowane do refundacji. Fakty są jednak inne. Aktualne wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w najpopularniejszych funduszach – Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszu Społecznym oraz Funduszu Spójności mówią wprost: „Niżej wymienione kategorie wydatków kwalifikują się do współfinansowania z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności […]: wydatki poniesione z tytułu korzystania z infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej”[1].

Wydatki na chmurę można finansować ze środków europejskich 

Cytowany dokument, przyjęty przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju stanowi podstawę, na której opracowywane są wytyczne dla poszczególnych programów operacyjnych. Przy czym, wytyczne programowe nie mogą być sprzeczne z tą podstawą. Często zdarza się więc, że instytucja zarządzająca danym programem wiernie kopiuje zapisy ze wspomnianych wytycznych. „Beneficjenci krajowych programów wspieranych ze środków UE musieli długo czekać na upewnienie się co do kwalifikowalności wydatków na chmurę obliczeniową”.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020″, które jednoznacznie rozstrzygają tę kwestię – komentuje dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH, kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. (…) Wydaje się więc, że wyjaśnienia podnoszonych dotychczas wątpliwości pozwolą w bieżącej perspektywie finansowej na dużo szersze wykorzystywanie usług w chmurze, które z wielu powodów są bardzo korzystne dla użytkowników – umożliwiając im m.in. elastyczne gospodarowanie zasobami obliczeniowymi w zależności od potrzeb oraz optymalizację wydatków na infrastrukturę IT”.

Chmura sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw 

Badania Business Consulting Group z 2014 roku realizowane wśród polskich firm z segmentu MŚP potwierdzają, że przedsiębiorstwa inwestujące w najnowsze rozwiązania mobilne i usługi chmurowe rosną szybciej w obszarze przychodów (21 p.p.) oraz zatrudnienia (9 p.p.), co daje im przewagę konkurencyjną na rynku. Atuty cyfryzacji dostrzega również Konfederacja Lewiatan wskazująca, że dla niemal 2/3 „cyfrowych” mikro- i małych przedsiębiorstw, które aktywnie wykorzystują technologie, priorytetami są cele długofalowe i dynamiczny rozwój. „Cyfrowe” organizacje budują przewagę konkurencyjną w oparciu o jakość i wąską specjalizację, natomiast analogowe opierają swoją konkurencyjność głównie na niskiej cenie.

Mały zyskuje 

„Czy informatyzację najmniejszych podmiotów przyspieszą fundusze unijne? Przygotowywane obecnie wsparcie w regionalnych programach operacyjnych stworzy firmom taką możliwość. We wszystkich RPO zaplanowano wsparcie – dotacyjne, jak i zwrotne – na umacnianie konkurencyjności MŚP i rozwój ich innowacyjności. W ramach tego schematu niektóre regiony będą promować instrumenty wsparcia konkretnie na rzecz zwiększania zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firm, takich jak wdrażanie systemów informatycznych, rozwój e-biznesu czy TIK usprawniające zarządzanie procesami biznesowymi – mówi Łukasz Dyba, ekspert Konfederacji Lewiatan.

W odniesieniu do rozwiązań chmurowych, nowością w tej perspektywie finansowej będzie możliwość wykorzystania unijnych środków również na wydatki związane z korzystaniem z infrastruktury udostępnionej w tej technologii. Dla najmniejszych podmiotów oznacza to dodatkową korzyść z wdrażania ICT w postaci minimalizacji kosztów korzystania z infrastruktury bez konieczności jej zakupu.” Wytyczne nie są ustalane raz na całą perspektywę finansową. Co do zasady jednak nie powinny być zmieniane częściej niż raz na rok. W szczególnych okolicznościach mogą zostać zaktualizowane wcześniej. Należy pamiętać, że obowiązujące dla beneficjenta są wytyczne z momentu, w którym miał miejsce wydatek – nie z daty złożenia wniosku. Warto więc śledzić zmiany w wytycznych, zwłaszcza na przełomie roku kalendarzowego.

Chmura korzyści

Wśród rozwiązań chmurowych, które są najczęściej stosowane przez polskie firmy można wymienić: e-mail, współdzielenie dokumentów, przechowywanie/backup danych, a także dostęp do plików firmowych z dowolnego miejsca i urządzenia. Mimo rosnącej popularności chmury w Polsce, w tym obszarze wciąż gonimy Europę. Wg badań Ipsos MORI realizowanych w tym roku, zdalne połączenie z firmą za pośrednictwem usług chmurowych deklaruje 33% rodzimych respondentów, podczas gdy średnia europejska sięga 40%. Na możliwość przechowywania danych w chmurze wskazuje 22% polskich firm, co jest wynikiem niższym o 11 p.p. w porównaniu do reszty krajów Starego Kontynentu. O wciąż niskiej adopcji chmury w Polsce świadczy również fakt, że 24% pracowników rodzimych przedsiębiorstw nie musi być w biurze, by sprawnie wykonać swoją pracę. Średni odsetek respondentów z innych krajów europejskich sięga aż 40%.

[1] pkt. 6.11, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015

Nasze rozwiązania w praktyce